Základná škola s materskou školou Čaka

Základná škola s materskou školou Čaka

Čaka 364
93568 Čaka
IČO: 37864301

Informácie o inštitúcii Základná škola s materskou školou Čaka

 

 

Naša škola..

 

Obec Čaka leží v okrese Levice, v strede východnej časti Pohronskej pahorkatiny. O vzniku a založení školy v obci nie sú žiadne písomné záznamy.

Prvé písomné zmienky o existencii školy sú zachytené v zápisniciach dekanských návštev tunajšej fary z roku 1755. Počas histórie sídlila škola v niekoľkých rôznych budovách a vyučovanie v súčasnej budove sa začalo počas šk. roka 1969/1970. V školskom roku 2010/2011 sa dokončila rekonštrukcia budovy školy - nové okná, sedlová strecha, zateplenie a fasáda. V budove sa nachádza 14 učební, súčasťou školského areálu je jedáleň, dielňa, telocvičňa s ihriskom a bežeckou dráhou, malý parčík, ovocný sad, školská záhrada a bytovka pre učiteľov. V šk. roku otvorenia novej budovy navštevovalo školu 251 žiakov v 10 triedach a učiteľský zbor tvorilo 12 učiteľov. V roku 1970 bola v obci otvorená materská škola, ktorá od začiatku až doteraz sídli v prízemných priestoroch budovy ZŠ.

V súčasnosti navštevuje našu školu 100 žiakov  a vyučovanie prebieha v 9. triedach. Školský klub navštevuje 25 žiakov. Na škole pôsobí 12 učiteľov, 1 vychovávateľka  na a 1 katechétka. Do materskej školy chodí 20 detí.  Na škole je zavedený predmet – náboženská výchova, etická výchova.

Žiaci sa majú možnosť vzdelávať v cudzích jazykoch – ruskom a anglickom. Postupne zavádzame za hlavný vyučovací jazyk angličtinu.  V anglickom jazyku je to ďalej záujmový útvar pre žiakov 1. – 2. roč.  Pre kvalitnejšie využívanie voľného času žiakov pracuje na škole niekoľko záujmových útvarov: futbalový krúžok, počítačový krúžok, krúžok anglického jazyka, krúžok moderného tanca, krúžok prípravy na monitor zo slovenského jazyka a matematiky, krúžok mladého záchranára, folklórny súbor Čakanček.

Na škole sa snažíme vytvárať podmienky pre integráciu znevýhodnených detí do ZŠ. Ponuka rôznych regionálnych, okresných súťaží i súťaží vyhlásených inými subjektmi dáva priestor našim žiakom ukázať svoj talent. V poslednom období naši žiaci dosiahli najvýraznejšie výsledky v okresnom kole súťaže Európa v škole, Prečo mám rád Slovensko, Poznaj a chráň, diktátová olympiáda, malý futbal, Šaliansky Maťko a iné recitačné súťaže..  Škola má dobre vybavené počítačové učebne, ktoré žiaci navštevujú denne počas vyučovania i v mimovyučovacom čase.

K areálu našej školy patrí aj telocvičňa a športový areál pozostávajúci z futbalového ihriska, bežeckej dráhy a doskočiska.

V okolí sme jediná škola, ktorá sa môže takýmto areálom pochváliť a veríme, že to bude pre nás jedna z devíz, ktorá nám pomôže zatraktívniť našu školu aj v budúcnosti. Ako každú malú školu aj nás trápia mnohé problémy, no aj napriek nim sa snažíme vytvárať pre deti vhodné a podnetné podmienky pre získanie základného vzdelania. Veríme, že naša snaha prinesie ovocie a v blízkej budúcnosti sa nebudeme musieť so školou v našej obci rozlúčiť.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Mgr. Zuzana Bieliková Riaditeľka

 

Telefón: +4210367735128
Email školy: skola.caka@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit